ATT BO I EN SAMFÄLLIGHET!

 

Att bo i en samfällighet kräver i ofta lite mera än av boende i hyreslägenhet eller i en bostadsrätt. Vi (samfälligheten) har gemensamma arbetsuppgifter, vilka syftar till att skapa gemenskap, trivsel och en ekonomiskt fördelaktig boendeform. Detta innebär att alla har ansvar för att åstadkomma nämnda fördelar och att vi alla iakttar de regler vi har för området, samt att alla deltar i våra gemensamma arbetsuppgifter.

 

Tyvärr, kan vi inte säga att alla lever upp till vårt gemensamma åtagande, utan vissa verkar tycka att regler inte gäller dem själva utan bara sina grannar och i det gemensamma arbetet saknas ofta också ett deltagande från alla medlemmar. Det är naturligtvis inte acceptabelt när vi lever och bor i denna typ av boende.

 

Vad ska vi då göra för att komma till rätta med detta? Jo, iakttag nedanstående enkla ”regler”:

 

·         Parkering av bilar. Tänk på att inte parkera på plats som ej är avsedd för detta! Använd garagen i första hand och gatorna i andra hand. Om någon inte använder garaget till avsett ändamål ska vi då frånta denne boende rätten till garaget och i stället hyra ut det till någon att parkera bilen i?

Ingen får parkera inne i gränderna. Enda anledningen till undantag skulle kunna vara om någon är gravt handikappad och har tillstånd för handikappsparkering, samt att parkeringen inte utgör ett hinder för grannarna i gränden och att alla i gränden accepterar sådan parkering, vilken dock ska godkännas av styrelsen.

 

·         Om ni använder bilvärmare ska kontakten sitta i rätt höjd och vara installerad av behörig elektriker. Strömmen får inte heller tas från föreningens gemensamma nät.

 

·        Tänk på att ni lägger endast trädgårdsavfall på platsen bakom transformatorstationen.

 

·         Soprummen ska endast användas för avsett ändamål och inte heller vara lagringsplats för grovsopor mm. Grovsopor har var och en skyldighet att själva transportera till soptippen. Använd alltid miljöstation för sopor som platsar där. Kostnaden för sopor är baserade på vikt och det är därför viktigt att fördela sopor på rätt sätt.

 

 

Vi är övertygade att alla vill bo i ett attraktivt område, som också ska locka nya boende när någon lämnar det. Ett välskött boende medför att det också blir fördelaktigare ur ekonomiskt synpunkt på ett flertal sätt, men framför allt en ökad trivsel och god gemenskap.

 

Styrelsen för samfällighetsföreningen Äggkoppen